Vilkår og Betingelser for SimplyPay (Skatt Vest og Clarion Hotel Air)

FØRERS PLIKTER

 1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1. ledd).
 2. Bilens registreringsnummer er registrert automatisk med kamera i innkjøringstidspunktet. Betaling skal skje før utkjøring ved å skanne QR kode og betale med egen mobiltelefon.

Se eget skilt med QR kode.

Kravet om parkeringsavgift gjelder også for forflyttingshemmede på ordinære plasser, og plasser reservert for forflyttingshemmede (§33).

 

SANKSJONER VED BRUDD PÅ FØRERS PLIKTER

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser eller skiltede vilkår, kan du bli ilagt en kontrollsanksjon. Satsene for kontrollsanksjoner er bestemt av staten, og står i parkeringsforskriften § 36. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eiers/førers regning (§38). Spørsmål om kontrollsanksjoner og fjerning, kan rettes til Rogaland Parkering AS.

 

KLAGE

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§44).

ØVRIGE VILKÅR:

 1. Avgift kreves alle dager og hele døgnet. Avgift belastes også ved av og pålessing. Det betales ikke avgift ved utkjøring innen 5 minutter.
 2. Takst er angitt på Virtuell betalingsautomat (QR kode og egen mobil)
 3. Betaling må skje FØR utkjøring ved å benytte en av tre alternativ:
  1. EasyPark App
  2. Parklink App
  3. Eller skann QR kode med mobiltelefonen din.
 4. Dersom betaling ikke skjer i henhold til valg under punkt C, vil bilens eier motta faktura i posten + fakturagebyr.
 5. Parkering er bare tillatt for motorvogn med lovlig kjennemerke.
 6. Parkering ut over 1 uke må avtales med virksomheten på forhånd. Slik parkering uten avtale kan føre til at kjøretøyet fjernes og forvares for eiers regning.
 7. Parkering og ferdsel skjer på eget ansvar. Virksomheten har ikke ansvar for tyveri eller skade.
 8. Personvernregler: Se virksomhetens internettside.
 9. Ved ferdsel på dette området anses disse vilkårene som akseptert.

 

 

ENGLISH

In the event of parking in contravention of the regulations you may be subject to a control sanction The rates for the control sanction are determined by the state and are stated in the parking regulations § 36. Incorrectly parked vehicles can if necessary be removed at owner’s / driver’s cost (§ 38). Queries regarding penalty charges and removal of vehicle can be directed to Rogaland Parkering AS.